בקרה והבטחת איכות למגזר הממשלתי-ציבורי

המגזר הממשלתי-ציבורי

הסקטור הממשלתי והציבורי הינו אחד מתחומי הפעילות המורכבים והמאתגרים ביותר. פארטו מלווה לאורך השנים פרויקטים ומהלכי שינוי רבים ומורכבים במגזר זה. אנו מספקים שירותים התומכים בכל תחומי הממשל, לרבות שירותים חברתיים וציבוריים, רגולציה, ביטחון, אנרגיה ומים, תחבורה, סביבה, תעשייה, עסקים ומסחר. ארגונים במגזר הממשלתי והציבורי מתמודדים עם אתגרים רבים, כגון: הדרישה להפיק יותר ממקורות התקציב הקיימים; הצורך לאזן בין היבטים של הגנת הסביבה ופיתוח בר קיימא לבין שיקולים כלכליים; אספקת שירותים ציבוריים יעילים ואפקטיביים לאוכלוסייה משתנה; שינויים ארגוניים בארגונים הגדולים והמורכבים ביותר. פארטו מייעצת למשרדי ממשלה וארגונים ציבוריים בכל התחומים להתמודדות עם אתגרים אלו. שירותינו מתמקדים בין היתר בנושאים: ניהול יעיל בסקטור הממשלתי, שילוב טכנולוגיות מידע בעבודת הממשלה, סיוע ביישום פרויקטים ותכניות לאומיות במסגרות זמן ותקציב, פיתוח בר קיימא, סביבה ואנרגיה, ועוד. רשת הפעילות הרחבה של פארטו במגזר הממשלתי והציבורי וניסיון רב השנים שנצבר, ביססו בחברה מוקד ידע, הכולל בין היתר נהלים, מודלים, גישות ושיטות העבודה המתקדמים ביותר בארץ ובעולם, בתחום רחב של נושאים. 

אנו מספקים שירותי בקרה מגוונים על פרויקטי תשתית גדולים (בתחומים כגון תחבורה, מים, נדל"ן, הגנת הסביבה, תעשיה ותיירות), ופרויקטישירות ציבורי במימון ממשלתי. שירותי הבקרה כוללים את הנושאים הבאים:

בקרה כלכלית ופיננסית
לדוגמא, ביצוע בדיקות "תכנון מול ביצוע" בהיבטי תקציב, לוחות זמנים ותכולת פרויקט; ביצוע בדיקות "לפני ואחרי" לבחינת השגת המטרות שהוצבו לפרויקט בשלב התכנון; בקרה תקציבית שוטפת על פרויקטים בביצוע וניתוח חריגים; בקרת ניצול תקציב מזומנים; בדיקת התאמת אסמכתאות לתשלום לחשבונות המוגשים.

בקרה הנדסית והבטחת איכות עליונה
בקרת מבנים, כבישים וגשרים, אחזקה, בקרת איכות, בטיחות, לוחות זמנים ועוד בשלב התכנון, הביצוע והאחזקה. הבקרה מבוצעת הן ברמת פרויקט בודד, והן כבקרה הנדסית כוללת הבוחנת התקדמות מספר פרויקטים קשורים.

בקרת תכניות עבודה
בניית תוכנית עבודה מפורטת ללקוח המקושרת לתקציב ובעלת יעדים ומדדים כמותיים הניתנים לבקרה; הגדרת אבני דרך לצורך בחינת התקדמות ביצוע המשימות לאורך השנה; הערכת השגת היעדים על פי מדדי ביצוע ומדדי תפוקות; בניית תהליך תכנון ותהליך מעקב ובקרה אחידים; ביצוע בקרה אובייקטיבית.

בקרה תהליכית על יישום נהלים בארגון בתחומי הפעילות השונים
בדיקת איכות ומידת היישום של הנהלים וכן בדיקת התאמת הנהלים לאופן העבודה בפועל. במידת הצורך עדכון הנוהל והתאמתו לצרכים ולמדיניות הארגון. איתור הצורך בנהלים נוספים חדשים וגיבוש נהלים במגוון תחומי הפעילות וברמות השונות – נהלי תפעול וביצוע , נהלי מדיניות, הוראות עבודה.

דוגמאות נבחרות לפרויקטים